Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany – zadania

W temacie tym mamy 15 zadań. 6 pierwszych zadań dotyczy iloczynu skalarnego.  Dwa pierwsze są bardzo łatwe i uczymy się w nich zastosowania podstawowych wzorów. Zadania 3 i 4 wykorzystują ważną własność iloczynu skalarnego, a mianowicie: wektory są prostopadłe, gdy ich iloczyn skalarny jest równy zero. Pozostałe dwa zadania są zastosowaniem pewnych innych własności iloczynu skalarnego (bez współrzędnych). Rzadziej występują na egzaminach i kolokwiach. Zadania od 7 do 13 dotyczą iloczynu wektorowego. Zadania 7 i 8 ilustrują jego najczęstsze zastosowanie do liczenia pól równoległoboku i trójkąta. Szczególnie zwracamy uwagę na zadanie 8, które jest typowym zadaniem egzaminacyjnym. Kolejne zadania wykorzystują własności iloczynu wektorowego, nie mamy tam podanych żadnych współrzędnych. Zadania 14 i 15 to zastosowanie iloczynu mieszanego. Zadanie 15 jest najdłuższe. Wykorzystuje zarówno iloczyn mieszany, ale również iloczyn wektorowy, a więc często pojawia się na egzaminach. Warto zajrzeć do zakładki Wzory tutaj i zapoznać się z podstawowymi definicjami i wzorami.

 

Zadanie 1. W przestrzeni euklidesowej \dpi{120} \large E^{4} dane są wektory \dpi{120} \large x=\left [ 2,4,-2,1 \right ] i \dpi{120} \large y=\left [ 3,-3,1,2 \right ]. Obliczyć:

a) iloczyn skalarny,

b) normy (długości) tych wektorów,

c) cosinus kąta między nimi.

Zadanie 2. Wyznaczyć wartość wyrażenia:

1) \dpi{120} \left | \left [ 3,2,-1 \right ] \circ \left [ -4,1,1 \right ]\right |+\left | \left [ 5,1,-2 \right ] \right |\cdot \left | \left [ 2,2,-2 \right ] \right |,

 

Zadanie 3. Dane są wektory \dpi{120} \large \left [ 2,-1,3 \right ],\left [ 1,3,k \right ]. Dla jakich wartości \dpi{120} \large k\in \mathbb{R} wektory są prostopadłe?

Zadanie 4. Dane są punkty \dpi{120} \large A=\left ( m,m-1,2 \right ), \dpi{120} \large B=\left ( 3,-1,m-3 \right ),\dpi{120} \large C=\left ( m-1,2,1 \right ). Dla jakich wartości parametru \dpi{120} \large m\in \mathbb{R} wektory \dpi{120} \large \overrightarrow{AB} i \dpi{120} \large \overrightarrow{AC} są prostopadłe?     

Zadanie 5. Obliczyć kąt pomiędzy wektorami \dpi{120} \large u,v wiedząc, że \dpi{120} \large \left | u \right |=\left | v \right |=2 oraz, że wektory \dpi{120} \large 2u+v i \dpi{120} \large 4u-5v są prostopadłe.

Zadanie 6. Dla wektorów o długościach \dpi{120} \large \left | u \right |=1\dpi{120} \large \left | v \right |=2 tworzących kąt \dpi{120} \large \varphi=120^{\circ}obliczyć cosinus kąta pomiędzy wektorami \dpi{120} \large x=2u-v\dpi{120} \large y=2u+3v.

Zadanie 7. Obliczyć pole równoległoboku rozpiętego na wektorach:

Zadanie 8. Obliczyć pole trójkąta o wierzchołkach \dpi{120} \large A,B,C oraz długość wysokości spuszczonej z wierzchołka \dpi{120} \large C:

Zadanie 9. Obliczyć długość wektora \dpi{120} \large x\times y wiedząc, że \dpi{120} \large \left | x \right |=2,\left | y \right |=3, zaś kąt między nimi jest równy \dpi{120} \large 150^{\circ}.

Zadanie 10. Obliczyć długość wektora \dpi{120} \large x\times y wiedząc, że \dpi{120} \large \left | x \right |=\sqrt{3},\left | y \right |=2 oraz\dpi{120} \large x\circ y=-3.

Zadanie 11. Obliczyć iloczyn skalarny \dpi{120} \large x\circ y wiedząc, że jest ujemny oraz\dpi{120} \large \left | x \right |=2,\left | y \right |=7 i \dpi{120} \large \left | x\times y \right |=3\sqrt{3}.

Zadanie 12. Równoległobok rozpięty na wektorach \dpi{120} \large u i \dpi{120} \large v ma pole \dpi{120} \large P_{r}\left ( u,v \right )=12.Obliczyć pole równoległoboku rozpiętego na wektorach \dpi{120} \large u+3v i \dpi{120} \large 2u-v.

Zadanie 13. Dane są wektory \dpi{120} \large u,v o długościach \dpi{120} \large \left | u \right |=2,\left | v \right |=3 tworzące kąt \dpi{120} \large 120^{\circ}.Znaleźć pole równoległoboku rozpiętego na wektorach \dpi{120} \large u-2v i \dpi{120} \large 3u+2v.

Zadanie 14. Czy punkty \dpi{120} \large A,B,C,D leżą w jednej płaszczyźnie?

Zadanie 15. Obliczyć objętość oraz długość wysokości spuszczonej z wierzchołka \dpi{120} \large D, czworościanu o wierzchołkach: