16 czerwca 2018

Regulamin

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia o dostęp do treści i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w Wyznacznik.pl, czy postępowaniu reklamacyjnym. W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@wyznacznik.pl.

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z witryny.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Operator Płatności – system płatności Dotpay wybór Kupującego dokonanego w trakcie składania zamówienia,
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem adresem http://wyznacznik.pl/regulamin,
Wyznacznik.pl – witryna internetowa dostępna pod adresem http://wyznacznik.pl,
Sprzedawca –  serwis Wyznacznik.pl

§ 2  Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Wyznacznik.pl, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, sprzedaż abonamentu w Wyznacznik.pl polegającym na płatnym dostępie do treści edukacyjnych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Wyznacznik.pl, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Wyznacznik.pl nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.

Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Wyznacznik.pl . Wszystkie ceny podane w Wyznacznik.pl są cenami brutto.

 

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Wyznacznik.pl, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Wyznacznik.pl . Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu instrukcję dostępu do abonamentu, i korzystania z płatnych treści w Wyznacznik.pl . Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Wyznacznik.pl. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Wyznacznik.pl, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Wyznacznik.pl. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Wyznacznik.pl. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Wyznacznik.pl, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@wyznacznik.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Wyznacznik.pl. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§ 4  Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Wyznacznik.pl stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 5  Zawieranie umowy

W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki: dodać produkt (zamówić abonament), klikając w przycisk „Wykup” (przycisk widoczny na podstronie ze sprzedawaną treścią), z widoku, kliknąć w przycisk wyboru abonamentu na „Pełny dostęp do zawartości wyznacznik.pl na 30 dni za 20 zł.”, „Pełny dostęp do zawartości wyznacznik.pl na 90 dni za 50 zł.” lub „Pełny dostęp do zawartości wyznacznik.pl na 180 dni za 90 zł.”, wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia (adres mailowy) i wybierając sposób płatności, przeczytać i zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu, kliknąć w przycisk „Odblokuj na 30 dni”, „Odblokuj na 90 dni” lub „Odblokuj na 180 dni”. Po kliknięciu w przycisk „Odblokuj na 30 dni”, „Odblokuj na 90 dni”, „Odblokuj na 180 dni”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony z powrotem do Wyznacznik.pl, gdzie może korzystać z wszystkich odblokowanych treści na stronie. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

§ 6  Dostawa produktu elektronicznego

Po zaksięgowaniu opłaty Kupujący przez System Płatności zostanie automatycznie przeniesiony z powrotem do Wyznacznik.pl,  gdzie zostanie odblokowana płatna zawartość witryny do swobodnego wykorzystania z uwzględnieniem praw autorskich. W przypadku wyczyszczenia ciasteczek w przeglądarce zostanie zablokowany Kupującemu dostęp do płatnych zasobów Wyznacznik.pl. Wówczas Kupujący, wpisując adres mailowy podany w trakcie zakupu do okna zakupu uzyska ponownie dostęp do płatnej zawartości Wyznacznik.pl.

 

Dostęp czasowy jest uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy (utratą prawa do ewentualnych zwrotów płatnych treści udostępnianych w formie abonamentu czasowego).

 

§ 7 Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania materiałów edukacyjnych dostępnych w Wyznacznik.pl oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pomyłki obliczeniowe udostępniane w rozwiązaniach zadań. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§ 9  Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem http://wyznacznik.pl/polityka-prywatnosci .

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11  Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Wyznacznik.pl bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Kupujący, którzy posiadają konto w Wyznacznik.pl o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2018.